Dil:

ücretsiz ve A??k Verimlilik Paketi
Apache OpenOffice 4.1.4 yay?mland?!

Apache OpenOffice

Son Blog Yaz?lar?

Apache OpenOffice'in tüm blog yaz?lar?, duyurular? ve haberleri burada

Son Haberler

Haberler

Apache OpenOffice 4.1.3 Türk?e sürümü yay?mland?

12 Ekim 2016: Apache OpenOffice projesi 4.1.3 sürümünün resmi yay?m?n? duyurdu. Yay?m Notlar?nda tüm yeni hata düzeltmeleri, iyile?tirmeler ve diller hakk?ndakileri okuyabilirsiniz. Yeni yay?m? indirmeyi unutmay?n.

Apache OpenOffice 4.1.2 Türk?e sürümü yay?mland?

28 Ekim 2015: Apache OpenOffice projesi 4.1.2 sürümü resmi olarak yay?mland?. Yay?m Notlar?nda tüm yeni ?zellikleri, i?levleri ve dilleri hakk?ndakileri okuyabilirsiniz. Yeni yay?m? indirmeyi unutmay?n.

Apache OpenOffice 4.1.1 Türk?e sürümü yay?mland?

22 A?ustos 2014: Apache OpenOffice projesi 4.1.1 sürümünün resmi yay?m?n? duyurdu. Yay?m Notlar?nda tüm yeni ?zellikleri, i?levleri ve dilleri hakk?ndakileri okuyabilirsiniz. Yeni yay?m? indirmeyi unutmay?n.

Apache OpenOffice 4.1.0 Türk?e sürümü yay?mland?

29 Nisan 2014: Apache OpenOffice projesi 4.1.0 sürümünün resmi yay?m?n? duyurdu. Yay?m Notlar?nda tüm yeni ?zellikleri, i?levleri ve dilleri hakk?ndakileri okuyabilirsiniz. Yeni yay?m? indirmeyi unutmay?n ve kendi kendinize ke?fedin.

Apache OpenOffice 4.0.1 art?k Türk?e olarak indirmeye haz?r!

1 Ekim 2013: Art?k ??kt? ve indirmek i?in mevcut. Hem de son sürümü art?k Türk?e. Bu büyük ?zellikleri kapsayan bir yay?nd?r, bu yüzden tüm geli?meler ve yeni ?zellikler hakk?nda daha fazlas?n? ??renmek i?in ?zelliklere Genel Bak?? ba?l??? alt?nda yay?n notlar?na bakman?zda fayda vard?r.

G?nüllüler, Amat?rler de?il

8 Ocak 2013: Apache OpenOffice %100 g?nüllüler taraf?ndan geli?tirildi. Apache, geli?tiriciler, ?evirmenler, pazarlama, KA, destek, vs. i?in ?deme yapm?yor. Elbette, sunucular?m?z? ?al???r tutmak ve benzer genel giderler i?in Apache Yaz?l?m Kurulu?u'na ba???lar? kabul etmekten mutluluk duyar?z. Fakat ürünlerimiz bütünüyle g?nüllüler taraf?ndan geli?tirilir.

Baz? kullan?c?lar ?u ifadeyle ba?ta endi?eleniyorlar:
Yaz?l?m nas?l ücretsiz olur, g?nüllüler taraf?ndan geli?tirilir?
Yan?t?n? okuyun...

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.